Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Царското историческо общество (ЦИО) е научното звено на Фонда за опазване на историческото наследство  “Цар Борис и Царица Иоанна” – Дворец Врана и представлява доброволен сговор на лица с трайни интереси в областта на изследване, опазване и популяризиране на историята на българската царска династия, Третото българско царство и Монархическия институт изобщо. Царското историческо общество сътрудничи на широка основа с научни звена, академични, образователни, културни институции и неправителствени организации в страната и чужбина със сходни цели и задачи.

Царското историческо общество се състои от Научен съвет и членове. Научният съвет на ЦИО се състои от седем лица, придобили минимум научната степен “доктор” в акредитирана университетска, академична или научно-изследователска институция в Република България или в чужбина.

По предложение на председателя на Царското историческо общество Настоятелството на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” избира за членове на Научния съвет на ЦИО доказани и утвърдени специалисти в своите области. ЦИО се представлява от председателя на Научния съвет.

Царското историческо общество провежда срещи, организира научни форуми, дискусии, конференции и издава Годишник за дейността си.

Председател на Научния съвет:

Проф. дин Петър Стоянович

Членове на Научния съвет:

Проф. дин Андрей Пантев

Проф. дин Милко Палангурски

Проф. дин Роман Холец

Проф. д-р Веселин Янчев

Доц. д-р Павел Павлов

Д-р арх. Любинка Стоилова

Членове:

Александър Въчков, д-р

Александър Омарчевски, проф. д-р

Александър Спасов

Александър Суев

Александър Ал. Трайков

Андрей Ковачев

Антим Чакалов

Ваня Савова, д-р

Васил Дончев

Виктор Байчев, д-р

Владимир Велев

Владимир Доналд Михалюк

Георги Божидаров

Георги Милков

Гюнтер Фурман

Деян Дунавски

Димитър Панчев

Евгени Паунов, д-р

Жанет Митева

Ивайло Ангелов

Иван Тодоров

Иво Райков

Кристиян Шкварек

Любомир Цанев

Малин Кръстев

Мартин Атанасов

Мартин Петров

Михаил Кунчев

Огнян Тасов

Петър Бозуков

отец Пётр Еремеев, игумен д-р

Петър Клисаров

Петър Найденов

Петя Владимирова

Пламен Баръмов

Пламен Кочев

Пламен Лесев

Пламен Петров

Силвия Авдала

Стефан Щулпе

Филип Миланов

Християн Облаков

Юрий Проданов, доц. д-р

Юсеф Дакак

Янко Илиев