Цариградско шосе 9 км, 1186 София

Царското историческо общество (ЦИО) е научното звено на Фонда за опазване на историческото наследство  “Цар Борис и Царица Иоанна” – Дворец Врана и представлява доброволен сговор на лица с трайни интереси в областта на изследване, опазване и популяризиране на историята на българската царска династия, Третото българско царство и Монархическия институт изощо. Царското историческо общество  сътрудничи на широка основа с научни звена,  академични, образователни, културни институции и неправителствени организации в страната и чужбина със сходни цели и задачи.

Царското историческо общество се състои от Научен съвет и членове. Научният съвет на ЦИО се състои от седем лица, придобили минимум научната степен “доктор” в акредитирана университетска, академична или научно-изследователска институция в Република България или в чужбина.

По предложение на председателя на Царското историческо общество Настоятелството на Фонд “Цар Борис и Царица Иоанна” избира за членове на Научния съвет на ЦИО доказани и утвърдени специалисти в своите области. ЦИО се представлява от председателя на Научния съвет.

Царското историческо общество провежда срещи, организира научни форуми, дискусии, конференции и издава Годишник за дейността си.

Председател на Научния съвет:

Проф. дин Петър Стоянович

Членове на Научния съвет:

Проф. дин Андрей Пантев

Проф. дин Милко Палангурски

Проф. дин Роман Холец

Проф. д-р Веселин Янчев

Доц. д-р Павел Павлов

Д-р арх. Любинка Стоилова

Членове:

Александър Въчков, д-р

Александър Спасов

Александър Суев

Антим Чакалов

Васил Дончев

Виктор Байчев, д-р

Владимир Велев

Владимир Доналд Михалюк

Георги Милков

Гюнтер Фурман

Деян Дунавски

Жанет Митева

Ивайло Ангелов

Иван Тодоров

Кристиян Шкварек

Любомир Цанев

Мартин Атанасов

Михаил Кунчев

Огнян Тасов

Петър Бозуков

Петр Еремеев, Игумен д-р

Петър Клисаров

Петър Найденов

Пламен Баръмов

Пламен Петров

Силвия Авдала

Стефан Щулпе

Филип Миланов

Юлия Минева

Юсеф Дакак

Янко Илиев